Protocol overblijven

Op onze school bestaat, voor leerlingen, de mogelijkheid om over te blijven tussen de middag. Een leerling kan voor één/meerdere dagen als vaste overblijver worden aangemeld, maar ook incidenteel overblijven is mogelijk.

Doelstelling algemeen Kinderen kunnen gebruik maken van de overblijf. Zij blijven tussen 12.00 uur en 13.00 uur in de school of op het schoolplein. De school stelt hiervoor lokalen ter beschikking. De ouderraad zorgt in samenwerking met de overblijfmoeders voor de organisatie.

Begeleiding en toezicht De groepsgrootte bedraagt gemiddeld 1 begeleider op de 15 kinderen. De groepsgrootte is iedere dag verschillend. De overblijfmoeders zorgen ervoor dat er voortdurend voldoende toezicht is.

Plaats Alle kinderen eten op dezelfde tijd. Alle kinderen blijven over in een vaste groep. Hierbij krijgen ze begeleiding. Er zijn 4 overblijfgroepen:

  • Groep 1 en 2
  • Groep 3 en 4
  • Groep 5 en 6
  • Groep 7 en 8

Op vrijdag blijven alle kinderen in 1 groep over. Na het eten spelen de overblijfkinderen bij goed weer op de speelplaats of het veld en bij slechte weersomstandigheden spelen de kinderen binnen met speelgoed van de overblijf. Om 13.00 uur worden de spelmaterialen samen opgeruimd en nemen leerkrachten het toezicht over. Kosten Overblijven kan alleen met een geldig overblijfabonnement. Per leerling dient een abonnement te worden afgenomen. Er is keuze uit 2 abonnementen:

  • 20 x overblijven € 35,00
  • jaarabonnement € 150,00: onbeperkt overblijven gedurende schooljaar 2016-2017. Het volledige bedrag moet betaald worden voor 01-09-2016.

Een abonnement kan worden afgenomen door overmaking van het bedrag naar de rekening van Oudervereniging St. Stephanusschool IBAN NL83 RABO 0145 6587 08 o.v.v. voornaam + achternaam + groep. Is het abonnement (bijna) verbruikt dan ontvangt u hiervan bericht per mail, zodat u een nieuw abonnement kunt afnemen.

Een abonnement blijft de gehele schoolperiode geldig. Restanten van een abonnement worden bij het verlaten van school gerestitueerd.

Registratie

Incidenteel overblijven en aan- en afmelden van een vaste “overblijver” moet worden doorgegeven aan de overblijfcoördinator per mail voor 10.00 uur via

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij leerlingen met vaste overblijfdagen die niet worden afgemeld zal dit wel in mindering worden gebracht op het abonnement.

Afspraken

* Als om 12.00 uur de bel gaat, pakken de kinderen de overblijfspullen uit de koelkast en gaan naar het overblijflokaal.

* De kinderen zoeken een plek aan tafel en zetten het eten en drinken op tafel.

* Er wordt gezamenlijk gebeden en daarna wordt begonnen met eten.

* Tijdens het eten blijven de kinderen aan tafel zitten tot de overblijfouder aangeeft dat ze van tafel mogen. Er wordt dus niet van tafel gelopen tijdens het eten.

* De kinderen gaan netjes met hun eten om; wat niet opgegeten wordt, blijft in de broodtrommel en gaat weer terug naar huis.

* De kinderen krijgen 20 minuten de tijd om de boterhammen op te eten.

* Het is niet toegestaan om snoep en aanverwante zaken tijdens de overblijf te nuttigen. Wilt u dit dus ook niet in de broodtrommel meegeven?

* Tijdens het eten mag gezellig gekletst worden (rustig en zacht; zonder te schreeuwen).

* Na het eten wordt een kruisteken gemaakt en ruimen de kinderen hun eigen tafel op. De spullen worden in de tas gedaan.

* Daarna gaan alle kinderen samen spelen onder toezicht, binnen of buiten. Bij goed weer kan er buiten gespeeld worden op het schoolplein of op het veld. Bij nat weer blijven de kinderen binnen spelen in de gemeenschapsruimte en speelzaal. Er wordt gespeeld met het materiaal van de overblijf.

* Om 13.00 uur worden alle spelmaterialen netjes opgeruimd en gaan de kinderen naar het schoolplein, waar de leerkracht het toezicht overneemt.

* Tijdens het overblijven gedragen de kinderen zich fatsoenlijk. Dit betekent: geen grote mond, niet brutaal en respect voor elkaar.

Niet nakomen van afspraken: wat dan? Als een kind zich niet houdt aan de bovenstaande afspraken, dan worden de volgende stappen gevolgd.

1e waarschuwing wordt genoteerd in het logboek. De leerkracht wordt ingelicht en hij/ zij praat het voorval uit met het kind.

2e waarschuwing worden de ouders/ verzorgers door de leerkracht geïnformeerd. De begeleidende rol van de ouders/ verzorgers is nu extra belangrijk.

3e waarschuwing = 1e gele kaart Op de gele kaart staat wat er gebeurd is. Ouders/verzorgers bespreken het voorval en stimuleren hun kind om zich goed te gedragen. De kaart wordt de volgende dag ondertekend ingeleverd bij de leerkracht. De overblijfouders moeten kunnen rekenen op de steun van ouders/ verzorgers.

4e waarschuwing= 2e gele kaart Op de 2e gele kaart staat ook wat er gebeurd is. Deze kaart moet door de ouders, samen met het kind, ingeleverd worden bij de directeur. Er volgt een gesprek met ouder en kind wat de verdere consequenties kunnen zijn bij een volgende overtreding.

5e waarschuwing= 1e rode kaart Indien na de tweede gele kaart het kind zich wederom niet aan de afspraken houdt, volgt de rode kaart. Het kind wordt 4 overblijfmomenten geschorst van de mogelijkheid om over te blijven.

Ouders/verzorgers worden direct op de hoogte gesteld door de directie. De regeling gaat het eerstvolgende overblijfmoment in. De door ouders/verzorgers ondertekende rode kaart wordt bij de directie ingeleverd. (kopie in het dossier). Na de schorsing krijgt het kind een nieuwe kans.

6e waarschuwing= 2e rode kaart Mocht een tweede rode kaart volgen, dan is het kind gedurende een nader te bepalen periode geschorst om over te blijven. De ouders/verzorgers dienen zelf een buitenschoolse oplossing te zoeken. De directie brengt de ouders hiervan op de hoogte. Het resterende overblijfgeld, wat bij een vast abonnement reeds betaald is, wordt door de penningmeester teruggestort.

In geval van geweld, of de veiligheid van de overige kinderen/overblijfouders is in het geding, is de directie gemachtigd om, gezien de aard van de overtreding, bovenstaande stappen over te slaan en direct een rode kaart te geven.

 

Dit protocol Overblijven openen als pdf-bestand om te downloaden.

 

Document 3.3.5.3   : 4.5 Het gele en rode kaart systeem

 

Bij geregelde misdragingen van kinderen worden de leerkracht van het kind, de intern begeleider en de schooldirectie op de hoogte gesteld en zal er contact met de ouders/ verzorgers worden opgenomen door de groepsleerkracht. Indien het contact niet naar wens verloopt, wordt de directie ingeschakeld.

Onder misdragingen wordt verstaan; het structureel niet houden aan bovengenoemde afspraken waaraan de overblijfouder zich irriteert en/of waarbij de overblijfouder het gevoel bekruipt dat zijn/haar gezag wordt ondermijnd. Als er sprake is van pestgedrag, treedt het gedragsprotocol in werking.

 

Indien een kind bovenstaande regels meerdere malen overtreedt wordt een officiële waarschuwing gegeven in de vorm van een gele kaart. De reden van de gegeven kaart wordt genoteerd in het logboek én kort geformuleerd op de gele kaart; bestemd voor de ouders/verzorgers. De intern begeleider houdt een overzichtslijst bij van leerlingen die zich in onderstaand traject bevinden.

 

De eerste waarschuwing wordt genoteerd in het logboek, mede ter info voor de andere overblijfouders.

Ouders/ verzorgers worden na de tweede waarschuwing door de eigen leerkracht , of indien nodig, de directie op de hoogte gesteld van het traject wat hun kind in lijkt te gaan. De begeleidende rol van de ouders/ verzorgers is nu extra belangrijk.

 

De eerste gele kaart, met de daarop beschreven reden(en), gaat mee naar huis. Ouders/ verzorgers worden op de hoogte gesteld door de eigen leerkracht.  Ouders/verzorgers bespreken het voorval en stimuleren hun kind om zich goed te gedragen. De kaart wordt de volgende dag ondertekend ingeleverd bij de directie. De overblijfouders moeten kunnen rekenen op de steun van ouders/ verzorgers.

 

Na een tweede gele kaart volgt een gesprek met de directie en de ouders/verzorgers en met het kind.

 

Indien na de tweede gele kaart geen verbetering plaatsvindt, is een overblijfmoeder (in samenspraak met een teamlid of de directie ) gemachtigd om een rode kaart uit te delen; de school deelt de kaart uit. Het kind wordt 4 overblijfmomenten geschorst van de mogelijkheid om over te blijven. Ouders/verzorgers worden direct op de hoogte gesteld door de directie. De regeling gaat het eerstvolgende overblijfmoment in. De door ouders/verzorgers ondertekende kaart wordt bij de directie ingeleverd. (kopie in het dossier) Gele kaart terug in de map in de keukenkast.

 

 

In geval van geweld, of de veiligheid van de overige kinderen/overblijfouders is in het geding, is de directie gemachtigd om, gezien de aard van de overtreding, bovenstaande stappen over te slaan en direct een rode kaart te geven.

 

Na de schorsing krijgt het kind een nieuwe kans.

 

Mocht een tweede rode kaart volgen, dan is het kind de rest van het schooljaar niet meer welkom om over te blijven en dienen ouders/verzorgers een buitenschoolse oplossing te zoeken. De directie brengt de ouders hiervan op de hoogte.

Het resterende overblijfgeld wat reeds betaald is bij een vast abonnement wordt door de penningmeester teruggestort.

 

“Special Need” kinderen worden gemeld bij de overblijfcommissie. Het betreffen hier kinderen die een diagnose hebben m.b.t. lichamelijke afwijkingen/ handicaps en of een gedragsprobleem. Deze kinderen zijn bekend binnen het zorgsysteem van de school.

De Ib-er kan in overleg met de overblijfcommissie een plan van aanpak opstellen.